Klauzula RODO

Informuję, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej akceptujecie Państwo fakt utrwalania, transmisji i udostępnienia nagrania tj. swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO. Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek lub wypowiedź były nagrywane proszone są o opuszczenie sali obrad i nie zabieranie głosu podczas trwania sesji.

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

Burmistrz Miasteczka Śląskiego, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się drogą elektroniczną: e-mail: iod@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i wypowiedź) są przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu ustawy o samorządzie gminnym (art. 20 ust. 1b), który mówi, że „obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”, w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku oraz wypowiedzi są osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby odbierające transmisję obrad za pośrednictwem strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.